กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

โรงพยาบาลพญาไท 1 จัดพิธีเปิดตัวโครงการ Mobile CT Stroke Treatment Unit หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน คันแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก

๑๙ พ.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๒๓

กรุงเทพฯ-19 พ.ย.-C.A. Info Media โรงพยาบาลพญาไท 1 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ Mobile CT Stroke Treatment Unitหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลัน คันแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก โดย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อานวยการใหญ่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด