กองทุนรวม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ก.ล.ต. เผยหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวมสอดคล้องตามมาตรฐานสากล IOSCO ในระดับสูง

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ ๑๖:๑๑

ก.ล.ต. ได้ประเมินตนเองตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลด้านตลาดทุนสากล (International Organizationof Securities Commissions: IOSCO) ในการตรวจสอบความพร้อมของหลักเกณฑ์และมาตรฐานการกำกับดูแลพบว่าหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและเครื่องมือบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๔:๑๗

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างแบบรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน (cross trade) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามธุรกรรมในรูปแบบที่ชัดเจน

ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศรองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานกลางของอาเซียน

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๕:๔๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศรองรับการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) ตามมาตรฐานกลางของอาเซียนด้านการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน (ASEAN Sustainable and Responsible

กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) มุ่งมั่นใส่ใจการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืน

๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ ๐๙:๓๗

ปัจจุบันกระแสการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ ESG ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม

ก.ล.ต. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง SRI Fund และการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็น SRI Fund

๐๓ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑๓:๓๔

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มุ่งส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing Fund : SRI Fund) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็น SRI