ชาย นครชัย อธิบดีกรม ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สวธ.ชวนนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชั่น Treasure Trip Bangkok และ Pattaya เรียนรู้วัฒนธรรมไทยแบบชีวิตวิถีใหม่ เดินทางสะดวกและง่ายห่างไกล

๐๕ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๔:๕๒

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา โควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบทำให้ประชาชนทั่วไปต้องเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตมาเป็นแบบ new

สวธ.ประกาศขยายเวลาสรรหาคณะกรรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่

๐๖ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๐

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมชี้แจงและระดมความคิดสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้มอบทิศทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ ใน ๒ ด้านใหญ่ คือ อาหารและผ้าไทย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขยายเวลารับผลงานเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทในสังคม

๑๙ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๑๔

กรุงเทพฯ-19 พ.ค.-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ยังมีการระบาดอยู่ ทำให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องขยายเวลาการปิดภาคเรียนออกไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระยะที่ ๒ ดังนั้น สวธ.

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย

๐๕ ก.พ. ๒๐๒๐ ๑๖:๓๔

กรุงเทพฯ-5 ก.พ.-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทย และมารยาทในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๑ ม.ค. ๒๐๒๐ ๑๗:๐๓

กรุงเทพฯ-21 ม.ค.-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเยาวชนจาก ๔ ภูมิภาค เข้าร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓ ม.ค. ๒๐๒๐ ๑๐:๐๑

กรุงเทพฯ-13 ม.ค.-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทย และมารยาทในสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นแบบอย่างผู้ที่ตระหนักและรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)

ภาพข่าว: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และสยามอะเมซิ่งพาร์ค ร่วมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๘

กรุงเทพฯ-25 ต.ค.-สยามพาร์ค บางกอก วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผศ.ดร. วีรพงศ์ มาลัย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) และ นายสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ

สวธ.เชิญชวนประชาชนร่วมงาน ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เที่ยววิถีไทย สืบสานวิถีถิ่น สร้างบุญออกพรรษา ณ วัดสุทธาโภชน์ ลาดกระบัง

๑๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๒

กรุงเทพฯ-18 ต.ค.-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปและพี่น้องชาวไทยมอญ ร่วมสืบสาน ส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของท้องถิ่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน

สวธ.รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (Thai Youth Orchestra :TYO) ประจำปี

๐๗ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๒

กรุงเทพฯ-7 ต.ค.-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมดนตรีสากลเยาวชน เห็นความสำคัญในการส่งเสริมดนตรีสากลสำหรับเยาวชน จึงได้จัดตั้งวงดุริยางค์สำหรับเยาวชนประเภทซิมโฟนีออเคสตราขึ้น

สวธ.รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) ประจำปี ๒๕๖๓

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๑

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สวธ.รับสมัครคัดเลือกสมาชิกวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW) ประจำปี ๒๕๖๓ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล

ประเทศไทยรับมอบธงพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ท ชิงแชมป์โลก World Championship 2020

๑๑ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๗

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) พร้อมคณะผู้แทนไทย จากสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ในฐานะ World Association of Marching Show Bands (WAMSB Thailand) เข้าร่วมสังเกตการณ์และชมการจัดประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท ระดับโลก WAMSB World Championship 2019

ภาพข่าว: เปิดโครงการ ไทยดี มีมารยาท

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-โมโนกรุ๊ป คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าว โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย ไทยดี มีมารยาท โดยมีคนรุ่นใหม่ตัวอย่างด้านมารยาท นำโดย นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ,

ภาพข่าว: ไทยดี มีมารยาท

๒๔ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๓

กรุงเทพฯ-24 มิ.ย.-โมโนกรุ๊ป นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และ นางสาวกัญญภัทร สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ต บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว

ภาพข่าว: โมโนฯ ส่งเสริมมารยาท-ภาษาไทย

๐๕ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๕๑

กรุงเทพฯ-5 เม.ย.-โมโน กรุ๊ป คุณซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านมารยาทไทย แนวปฎิบัติในสังคมไทย และภาษาไทย

ภาพข่าว: ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๒

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-โมโน กรุ๊ป คุณซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ คุณบรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ร่วมกับ คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานด้านมารยาทไทย

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ 2557

๓๑ มี.ค. ๒๐๑๔ ๑๒:๐๑

กรุงเทพฯ-31 มี.ค.-กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดร. ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และรองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก นายแพทย์เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานสงกรานต์ อีสาน โฮแซว กลาง สยามสแควร์

๒๗ มี.ค. ๒๐๑๔ ๐๙:๓๓

กรุงเทพฯ-27 มี.ค.-เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ งานสงกรานต์ อีสาน โฮแซว กลาง สยามสแควร์ขอเชิญร่วมแถลงข่าว โดย ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมด้วย นาย ชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและรองศาสตราจารย์ ไตรรัตน์ จารุทัศน์ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย

ภาพข่าว: ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปริณายก

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๓ ๑๖:๐๔

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-กระทรวงวัฒนธรรม ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) ในพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า รอบเวลา ๐๗.๐๐ น. พร้อมด้วยนายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร นายชาย นครชัย อธิบดีกรม

สวธ. จัดงานสถาปนาครบรอบ 3 ปี

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๓ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในโอกาสครบรอบปีที่ 3 โดยมีนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรม และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 1