ธีรัชย์ อัตนวานิช ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย

๐๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๙

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานคณะกรรมการเจ้าหนี้ บริษัท การบินไทยฯ ได้ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย?โดยนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เปิดเผยว่าในภาพรวมระยะเวลากว่า 1

สบน.ชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ

๐๕ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๑๔

กรุงเทพฯ-5 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงเกี่ยวกับ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 และนิยามหนี้สาธารณะ ดังนี้ การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๓๘

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6,833,645.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.80 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,551,356.52 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 937,778.13 ล้านบาท

สบน. ชี้แจงหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561

๑๑ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๗:๐๕

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชี้แจงประเด็นปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เกี่ยวกับตัวเลขหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 โดยเปรียบเทียบกับตัวเลขหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561

๐๒ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-2 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีจำนวน 6,497,688.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.78 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5,202,092.04 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 907,969.04 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2561

๐๑ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-27 มิ.ย.-Ministry of Finance นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีจำนวน 6,486,711.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,182,896.20 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 914,646.77 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2561

๐๔ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๔

กรุงเทพฯ-4 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวน 6,454,168.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.04 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,145,028.98 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 918,898.16 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561

๐๓ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๒

กรุงเทพฯ-3 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจำนวน 6,463,676.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.34 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 5,135,083.68 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 935,776.80 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560

๐๘ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๔

กรุงเทพฯ-8 ก.พ.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 6,371,416.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.76 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 5,027,438.43 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 940,263.45 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2560

๐๓ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-3 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีจำนวน 6,325,468.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,959,326.12 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 956,649.10 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560

๐๗ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๑

กรุงเทพฯ-7 พ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวน 6,369,331.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.29 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,959,164.41 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 970,216.31 ล้านบาท

ภาพข่าว: การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) ต่อการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลัง

๑๐ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-11 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Focus Group) ต่อการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายเงินคงคลัง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๒

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีจำนวน 6,274,872.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.92 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,861,262.73 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 966,596.76 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีจำนวน 6,224,988.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.83 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,803,543.97 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,658.32 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๐๖

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจำนวน 6,185,431.38 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,759,892.16 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 967,318.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

ผลการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ แถลงว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ได้ครบตามวงเงินที่ประกาศจำนวน 90,000 ล้านบาท

ความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๗

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ แถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เสนอแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๒๕

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 มีจำนวน 6,347,824.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.90 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,912,277.61 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 971,707.95 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2560

๓๐ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๐๓

กรุงเทพฯ-30 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 มีจำนวน 6,267,920.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.64 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,823,995.82 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,750.61 ล้านบาท

รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560

๐๙ พ.ค. ๒๐๑๗ ๐๐:๔๘

กรุงเทพฯ-9 พ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม2560 มีจำนวน 6,166,549.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.27 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,728,655.60 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 962,885.32 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๒๑:๑๘

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน 6,090,230.67 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,637,934.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,466.27 ล้านบาท

ภาพข่าว: สบน. แถลงรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2560

๑๖ เม.ย. ๒๐๑๗ ๒๐:๔๕

กรุงเทพฯ-16 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ แถลงข่าวรายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวน6,090,230.67 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,637,934.90 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 972,466.27 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๓๓

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 มีจำนวน 6,059,644.61 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.97 ของGDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,596,971.41 ล้านบาท

ภาพข่าว: การแถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2559 ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือน พ.ย. 2559 และผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๑๗

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ในฐานะโฆษกสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559 และผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่ดำเนินการโดย สบน. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559

๒๐ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๐๕

กรุงเทพฯ-20 ม.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีจำนวน 5,944,236.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.39 ของ GDP โดยแบ่งเป็น หนี้รัฐบาล 4,473,558.49 ล้านบาท

รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2559

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านตลาดตราสารหนี้ ได้รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ดังนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 มีจำนวน 5,985,175.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42.71 ของ