ภุชพงค์ โนดไธสง ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน ซีดีจี

๒๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๕๙

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท CDG ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ นางสาวอรนุช ศรีนนท์, นายภุชพงค์ โนดไธสง, นายชยันต์ ศิริมาศ นพ.มานัส โพธาภรณ์, นพ.ขวัญชัย

สคส.จัดระดมความคิดเห็นครั้ง 1 ต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี

๐๕ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๖

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ในฐานะ

ดีอีเอส ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ จัดหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี

๑๕ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๑๐

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8

คณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและการกระทำผิดทางสื่อสังคมออนไลน์ ดีอีเอส เร่งกำหนดคุณลักษณะของระบบฐานข้อมูลฯ

๐๗ ก.ย. ๒๐๒๑ ๐๘:๐๗

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อควบคุมและติดตามคดีที

รองปลัดฯ ดีอีเอส ชี้แจงความคืบหน้าแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและขั้นตอนกระบวนการปิดกั้นข้อมูลหรือเว็บไซต์ในระบบคอมพิวเตอร์ต่อกรรมาธิการเทคโนโลยีฯวุฒิสภา

๓๑ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๗

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมการประชุมพร้อมให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร

ดีอีเอส ร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ก่อน พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน

๐๘ มิ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๕๐

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยว

ดีอีเอส แนะทิปส์ 5 ข้อลดเสี่ยงตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์

๐๘ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๔๓

ดีอีเอส ห่วงผู้ใช้โซเชียลตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แนะแนวทางป้องกัน 5 ข้อ เรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนร่วมมือแก้ไขปัญหา รวมทั้งผู้พัฒนาระบบ ได้แก่ กูเกิล และแอปเปิ้ล กลั่นกรองปิดกั้นแอปผิดกฎหมายนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดีอีเอส รณรงค์คัดแยกขยะให้ถูกต้องปลอดภัย กระตุ้นองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดกิจกรรม คนดี (DE) เปลี่ยนขยะเป็นบุญ

๐๗ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๗

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม

รองปลัดฯ ดีอีเอส บรรยาย หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สร้างภาวะผู้นำ รู้เท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล

๐๑ เม.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๓

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมงาน สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน มุ่งเน้น แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

๓๐ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๕

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมกิจกรรม สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม

ดีอีเอส เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.

๑๗ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๓

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่

ดีอีเอส - ปปส. หารือบูรณาการข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ก.ยุติธรรม ให้เหมาะสมปลอดภัย หลัง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้

๑๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๐๓

ดีอีเอส - ปปส. หารือบูรณาการข้อมูลหน่วยงานในสังกัด ก.ยุติธรรม ให้เหมาะสมปลอดภัย หลัง พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ เน้นหนุนงานบำบัดรักษา-ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รองปลัดฯ ดีอีเอส ร่วมเวทีเสวนา ปตท.สผ.จับมือ นิด้า - ดีป้า หัวข้อ Digital Citizen Strategy and National Policy

๐๔ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๔

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอบรมโครงการ Digital Citizen Bootcamp PTTEP x NIDAx depa และร่วมให้ความรู้สานเสวนา (Panel Expert Talk)

ดีอีเอส-หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน ร่วมวางแนวปฏิบัติรับ กม.คุ้มครองข้อมูลฯ

๐๑ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๖

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมประชุมหารือเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยร่วมหารือประเด็นสำคัญ

ดีอีเอส ร่วม บก.สอท. และกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศึกษาแนวทางการทำงานร่วมกันในการส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมาย

๑๙ ก.พ. ๒๐๒๑ ๐๘:๕๕

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (บก.สอท.)

ดีอีเอส จับตาโควิด-19 รอบใหม่ดันเฟคนิวส์สุขภาพ/ภัยพิบัติพุ่ง

๒๗ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๘

กระทรวงดิจิทัลฯ จับตาแนวโน้มข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 หลังการแพร่ระบาดรอบใหม่ ส่งผลกระทบจำนวนข่าวปลอมหมวดสุขภาพและภัยพิบัติพุ่งรับต้นปี 64 พบข้อความที่เกี่ยวข้องกว่า 12 ล้านข้อความในช่วงกว่า 1 เดือน พร้อมเผย 10 อันดับข่าวปลอมเฟคนิวส์ระลอกใหม่นายภุชพงค์ โนดไธสง

รองปลัดฯ ดีอีเอส เผยขั้นตอนตรวจสอบข่าวปลอม กระตุ้นประชาชนให้รู้ทันข่าวก่อนแชร์ ผ่านรายการสถานีประชาชน

๑๙ ม.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๖

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ ผอ.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake Center) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสถานีประชาชน ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

รองปลัดฯ ดีอีเอส บรรยาย ความสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน

๑๓ ม.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๕๑

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล