มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

สอศ.จับมือกับกฟผ. และมหาวิทยาลัย ร่วมปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียว

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕ ๑๐:๐๖

ดร.สุเทพ แก่นสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม แหลมสัก

ม.อ.ตรัง มุ่งสร้างพื้นที่สีเขียว ก้าวสู่ Wellness Campus ชูแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ การออกกำลังกาย ร่วมสร้างสุขภาพและสังคมยั่งยืน

๓๐ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๒๕

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ก้าวสู่วิทยาเขตสุขภาพ หรือWellness Campus ที่มีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพที่ดี

วิศวะมหิดล - สงขลานครินทร์ จัดการประชุมนานาชาติ นวัตกรรมสีเขียวและยั่งยืน (ICGSI 2021)

๑๘ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๔:๓๖

ตอบรับ COP26 กระแสโลกที่นานาประเทศต่างให้ความสำคัญกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ค้นพบพืชในวงศ์กระดังงา 10 ชนิดใหม่ของโลก

๑๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๘

รศ. ดร.จรัล ลีรติวงศ์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุกรมวิธาน ประสบความสำเร็จในการค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลกของพืชวงศ์กระดังงา จำนวน 10 ชนิด จากพืชจำนวน 3 สกุล คือ

ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ ขานรับนโยบาย ขับเคลื่อน 4 เป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑๐ พ.ย. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๔

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ขานรับนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals (SDGs) ของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อน 4 เป้าหมาย พร้อมนำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคมรศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ขอต้อนรับผอ.ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ในการประชุมครั้งที่ 1 /2564

๐๓ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๔๒

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมครั้งแรกของทีมศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมกับผู้อำนวยการ ฯ คนใหม่ คุณวรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงานจำนวน 2 ราย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ม.อ. ชู 6 เป้าหมาย SDGs เร่งพัฒนาภาคใต้ มุ่งส่งเสริมสุขภาพ งานวิจัย สร้างสรรค์สันติภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืน

๐๓ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๑๖

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและสังคมภาคใต้ มุ่งการขับเคลื่อน 6 เป้าหมาย ภายใต้แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติ

กรมวิชาการเกษตรตามหาพันธุ์กล้วยโบราณหายาก สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติตามพระราชดำริ

๐๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๖

ขอให้รวบรวมพันธุ์กล้วยหายาก ตามรายชื่อพันธุ์กล้วยที่มีอยู่ในสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไว้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม.อ. เร่งสร้างความเข้าใจ เผยผลพิสูจน์วัตถุไม่ยืนยันเป็น 'อ้วกวาฬ' ระบุใบรับรองแค่สาร 'ไขมัน' แนะส่งผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะตรวจสอบ

๒๖ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๑

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เผยผลตรวจพิสูจน์จากเครื่อง FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROMETER ไม่ยืนยันวัตถุที่ชาวประมงค้นพบเป็น 'อ้วกวาฬ'

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ลงนาม MOU สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา

๑๔ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๒

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดยนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)