สุรัตน์ เศษโพธิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์/Press Releases by newswit

นิสิต SEEN ม.พะเยา รับมอบโล่เกียรติคุณ Green Youth ประจำปี ๒๕๖๓

๐๘ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๓๗

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต นำทีมนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศณีบัตร