โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จันทร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๐๑ ๑๔:๐๒
กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--กทม.
นางพนอ ไตรเวทย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แจ้งว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน (เพศชาย) จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งคนงาน (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งลูกมือช่าง (ช่างประปา) จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารชั่วคราว (อาคารซี) ชั้น 1 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ - 18 ธ.ค.44 ในวันและเวลาราชการ
สำหรับหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันรับสมัครประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป บัตรประจำตัวประชาชน ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.8, สด.9 หรือ สด.43) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ ไปรษณียบัตร ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0-2292-1848-51 ต่อ 5532--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด