โรงพยาบาลตากสินจัดบริการโรงพยาบาลเคลื่อนที่

พุธ ๒๕ เมษายน ๒๐๐๑ ๑๑:๔๙
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--กทม.
น.พ.สุนทร ศรีจันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน แจ้งว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์มุ่งมั่นให้บริการรักษาพยาบาลเชิงรุกแก่ประชาชนชาวกทม.ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมอบให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ 8 แห่ง อาทิ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล,โรงพยาบาลกลาง,โรงพยาบาลตากสินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ฯลฯ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ จัดบริการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้บริการในชุมชนต่างๆ ทั่วกทม. ซึ่งโรงพยาบาลตากสินร่วมกับเขตบางแคได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ ณ วัดม่วง เขตบางแค ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2544 เวลา 08.00-16.00 น.
สำหรับโรงพยาบาลเคลื่อนที่ประกอบด้วย แพทย์,ทันตแพทย์,เภสัชกร,พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครื่องมือที่จำเป็นมีศักยภาพเทียบเท่าบริการตรวจรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัฐทั่วไป ให้บริการรักษาทางยา การผ่าตัดขั้นต้น บริการทางนรีเวชกรรม ฯลฯ--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด