ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมคาราวานแก้จน

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๐๕ ๑๓:๔๗
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--ปภ.
นายชัยวิทย์ ดาวมุกดา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี จัดคาราวานแก้จน ครั้งที่ 5 ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวซาธรรมิการาม บ้านหัวซา ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นการสนองมาตรการการทำงานและปฏิบัติราชการเชิงรุกของรัฐบาลให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ได้ร่วมกับสำนักงาน ปภ.จังหวัดปราจีนบุรี แจกจ่ายเอกสาร คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนน และสิ่งของรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้กับประชาชน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี ยังได้ร่วมกับสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและลี้ภัย จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการป้องกันภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 70 คน ทั้งนี้ เป็นประชาชนจากอำเภอเมือง , อำเภอเขาฉกรรจ์ , อำเภอวังน้ำเย็น และจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ฝึกอบรมสังคมพัฒนา อำเภอเขาฉกรรณ์ จังหวัดสระแก้ว ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของชุมชนอย่างฉับพลัน และสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้ประชาชนสามารถถ่ายทอดและขยายผลความรู้ ต่อไปในชุมชนได้อีก รวมทั้งสามารถรองรับโครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับหมู่บ้านและชุมชนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโอกาสต่อไป--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด