สมัชชาสหภาพรัฐสภาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ

พฤหัส ๐๑ เมษายน ๒๐๑๐ ๑๖:๑๗
นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็ก ในการประชุมสมาชิกสมัชชาสหภาพรัฐสภา (ไอพียู) ครั้งที่ 122 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มี.ค. — 2 เม.ย. 53 ในประเทศไทย เนื่องจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีระบบบริการด้านอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีการสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการประสานเชื่อมโยงระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด