พัฒนาศักยภาพองค์กร ไขกุญแจสู่ความสำเร็จ ในงานสัมมนา Best Practices 26 เมษายน นี้

จันทร์ ๑๙ เมษายน ๒๐๑๐ ๑๐:๑๘
สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ชูภารกิจในการสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการองค์กร จัดสัมมนา “Best Practices: การค้นหาความเป็นเลิศ...สู่ความสำเร็จขององค์กร” (กรณีศึกษา Thailand Quality Class Winner 2008) เชิญ 3 องค์กรแชมป์รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2551 — บมจ. ไทยลู้บเบส, รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเผยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายใต้กรอบการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรอื่นนำไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี

ดร. เอมอมร คำนุช ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “Best Practices” เป็นวิธีปฎิบัติในกระบวนการธุรกิจ ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยผลลัพธ์ในการดำเนินการที่เป็นเลิศและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร การที่องค์กรสามารถรู้ว่าอะไรคือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และทำให้องค์กรของตนประสบความสาเร็จนั้น จะช่วยทำให้องค์กรรู้จักตนเองได้ดียิ่งขึ้น งานสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศภายใต้กรอบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จากองค์กรชั้นนำต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการนำไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงองค์กรด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 435 (รวีวรรณ) และ 436 (พรทิพย์)

โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096 E-mail: [email protected] หรือ www.ftpi.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2619-5500 ต่อ 404, 405 แผนกประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด