การบินไทย จัดพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางไป — กลับ กรุงเทพฯ — ฮาเนดะ

พฤหัส ๒๘ ตุลาคม ๒๐๑๐ ๑๑:๕๐
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) จะเป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางการบินใหม่ เส้นทางไป - กลับ กรุงเทพฯ - ฮาเนดะ โดยมี นายเซอิจิ โคจิมะ เอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) ร่วมพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 11.30 น. ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน Row A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมถ่ายภาพทำข่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

กำหนดการ

พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางไป — กลับ กรุงเทพฯ — ฮาเนดะ

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 11.30 น. — 14.30 น.

ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน Row A ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เวลา 11.30 น. - สื่อมวลชนลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน Row A

เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 13.00 น. - คณะเดินทางผ่านช่องทาง Fast Track ไปยังบริเวณพิธี Gate D2

เวลา 13.30 น. - พิธีกรกล่าวต้อนรับ

- นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์

เวลา 14.10 น. - พิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางไป — กลับ กรุงเทพฯ — ฮาเนดะ

โดยมี เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ผู้อำนวยการ

การท่องเที่ยวญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์

บริษัท การบินไทยฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ร่วมทำพิธีเปิด

- เสร็จพิธี

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

โทร. 02-545-2650

โทรสาร 02-545-3891

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด