มท.1 รับมอบผ้าห่ม 2,000 ผืนจากหอการค้าไทย-จีน

พุธ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๐:๑๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับมอบผ้าห่ม 2,000 ผืน จากหอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางในการแจกจ่ายผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ต่างๆ

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย-จีน และสมาคมแต้จิ๋ว แห่งประเทศไทย ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่กระทรวงมหาดไทย จำนวน 2,000 ผืน เพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัยหนาว โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางในการนำผ้าห่มกันหนาว ไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้บูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยในโอกาสต่อไป

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ จะได้นำผ้าห่มที่ได้รับมอบไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาว ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว โดยจะได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดที่ประสบภัยหนาวในการวางแผนการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยหนาวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด