เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมอบเครื่องนุ่งห่ม

จันทร์ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๗:๐๓
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรที่กำลังประสบภัยหนาว ได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มกันหนาว ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปมอบให้แก่นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดิสธร วัชโรทัยประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะเดินทางไปมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รวมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2553 ท้องที่จังหวัดพะเยา แพร่ พิษณุโลก หนองคาย และลพบุรี พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนและเยี่ยมชมกิจการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งได้รับพระราชทานการศึกษาที่ถ่ายทอดสู่ดาวเทียม จากโรงเรียนวังไกลกังวล ที่เป็นแม่ข่ายสื่อการศึกษาทางไกลไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศ และเป็นการพระราชทานการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนอีกด้วย

ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณในการสร้างห้องเรียนและครู โดยเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอบรม ให้นักเรียนเป็นคนดีมีเมตตากรุณา ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้มีงานที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงเป็นที่พึ่งของผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากภัยนานาชนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนไทยโดยแท้

สำหรับการพระราชทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนและราษฎรในครั้งนี้ มีดังนี้

- นักเรียนโรงเรียนโรงเรียน ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 152 คน

- โรงเรียน รปค 24 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา จำนวน 945 คน

- โรงเรียน รปค 25 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 846 คน

- โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 393 คน

- โรงเรียน รปค.23 จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 710 คน

- โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 343 คน

- โรงเรียน รปค. 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 870 คน

- โรงเรียน รปค.14 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 1,208 คน

- โรงเรียน รปค.33 อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี จำนวน 927 คน

นอกจากนี้นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อุดรธานี ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว จำนวนทั้งสิ้น 5,600 ผืน รวมมูลค่าสิ่งของสงเคราะห์พระราชทาน 554,400 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเบื้องต้น

รวมจำนวนเครื่องนุ่งห่มพระราชทานที่มอบให้นักเรียนทั้งสิ้น 6,394 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 567,851.14 บาทอุปกรณ์กีฬารวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 44,272 บาท และมอบเครื่องห่มกันหนาวพระราชทานในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 5,900 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 554,400 บาท รวมมูลค่าสิ่งของสงเคราะห์พระราชทาน 1,166,523.14 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด