ปภ.ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ภัย

พฤหัส ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๖:๒๑
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดำนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ภัยเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดขยายผลให้ครอบครัว และชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในแต่ละปีภัยพิบัติก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาล เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติจึงจำเป็นต้องเร่งให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต และตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเฉพาะการให้ความรู้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของป้องกันภัยพิบัติ ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ภัย เพื่อให้ความความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา จำนวน 70 คน ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเขาใหญ่แกรนด์วิว ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยการบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และสาธิตเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยในหัวข้อวิชาต่างๆ ดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเบื้องต้น การใช้เชือกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดับเพลิงขั้นต้น การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯดังกล่าวจะทำให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงมีความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัย(Safety Mind)โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย และเป็นกำลังหลักของชุมชน

ในการวางแผนจัดการภัยพิบัติ สนับสนุนการดำเนินงานลดความเสี่ยงภัยในระดับชุมชน ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดความปลอดภัยกับตนเอง และขยายผลโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติให้ครอบครัวและชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด