เผย ๖ ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล "มหิดลทยากร" ประจำปี ๒๕๕๓

พุธ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๖:๐๒
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศเชิดชูเกียรติผู้มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และประสบผลสำเร็จทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิต เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชาวมหาวิทยาลัยมหิดล และสาธารณชนทั่วไป โดยในปี ๒๕๕๓ ได้มีมติมอบรางวัล “มหิดลทยากร”ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน ๖ ท่าน ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในงาน “๔๒ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๓ ปี มหาวิทยาลัยมหิดล”๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล, นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล เป็นศิษย์เก่าเตรียมแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ปี ๒๕๐๐ - ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจาก Heidelberg University และแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก Aachen University ประเทศเยอรมนี เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี ๒๕๑๖ — ๒๕๓๙ นอกจากนี้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายกสมาคมจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาศูนย์จักษุสาธารณสุข โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ปรึกษาโครงการป้องกันตาบอด กระทรวงสาธารณสุข ประธานมูลนิธิป้องกันตาบอด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัทแสงไทยเมดิคอล จำกัด

นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต เป็นผู้มีบทบาทในการจัดการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งเป็นผู้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลกที่มี Mobile Lab ตรวจไข้หวัดนก

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะทำหน้าที่แพทย์ในการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว ยังได้อุทิศเวลาให้วงการกีฬาของประเทศ ได้นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการแพทย์มาพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่วงการกีฬาของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และร่วมจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่เกียรติคุณของแพทยสภา สำหรับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์ สาขาวิสัญญีวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์คลินิกประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาวักกะวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย และ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ริเริ่มการรักษาผู้ป่วยด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) นอกโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเป็นที่มาของการเปิด Hemodialysis Unit ในโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ และการเปิดรักษาผู้ป่วยด้วย Hemodialysis ตาม Clinic นอกโรงพยาบาล รวมทั้งเป็นผู้จัดตั้ง Hemodialysis Unit ในโรงพยาบาลของรัฐให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด