มสธ. เปิดรับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 75

อังคาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๐๙:๑๒
รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 75 ไม่จำกัดอายุแล ะ วุฒิการศึกษา ใช้วิธีการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลจากสื่อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น เอกสารการสอน ซีดี โดยมีการนำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา ประมาณ 250 ชุดวิชา 2 รายวิชา มาให้ผู้สนใจเลือกเรียนได้ครั้งละ 1 - 3 ชุดวิชา/รายวิชา โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน เมื่อสอบผ่านชุดวิชาหรือรายวิชาใด จะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้

สำหรับนักศึกษา มสธ.ที่ลงทะเบียนเรียนตามปกติ สามารถเข้าศึกษาในโครงการนี้ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นปกติ เพื่อเป็นการเสริมความรู้ระหว่างเรียน อีกทั้งสามารถสะสมชุดวิชาที่สอบผ่านด้วยได้ เมื่อสอบผ่านขอโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ได้ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ และผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.stou.ac.th เลือก โครงการสัมฤทธิบัตร เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2504 7711-2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด