พม.ชวนประกวดหนังสั้นและมาสคอต “รณรงค์ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์”

จันทร์ ๒๕ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๕:๓๙
วันนี้ (๒๕ เม.ย.๕๔)เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่ห้องประชุม ๑ อาคาร ๖๐ ปี บ้านราชวิถี นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าว “โครงการประกวดหนังสั้นและออกแบบมาสคอตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์”ภายใต้แนวคิด“รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์”เพื่อเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นและออกแบบมาสคอต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เข้าประกวดชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากการที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ได้ประกาศยืนยันภารกิจของประเทศไทยในการต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐหรือเอกชนได้ผนึกกำลังในการดำเนินการ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกัน การคุ้มครอง หรือการปราบปรามดำเนินคดี เป็นต้น ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการ ทั้งเชิงป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหาย รวมทั้งความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม สำหรับโครงการปัจจุบันที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ภายใต้หัวข้อ รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายนักเรียน และผู้นำภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ใน ๔ ภาค ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี อุดรธานี เชียงราย และครั้งสุดท้ายจะจัดในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อต่อยอดความรู้ให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ต่อไป

นายอิสสระ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นและมาสคอตนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสถ่ายทอดแนวความคิดอย่างอิสระ ในการมีส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ ๑๖-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที เนื้อหาให้เน้นถึงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑๕,๐๐๐ บาท สำหรับการประกวดการออกแบบมาสคอตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด รวมพลังคนไทยทั้งชาติ ร่วมต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ทุกรางวัลจะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงฯด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่www.1300-shortfilmcompetition.com หรือขอรับใบสมัครด้วยตัวเองที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โดยจะประกาศผลรางวัลในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ สามารถตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่www.1300-shortfilmcompetition.com.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด