GIS :GIS บ้านว่างพร้อมขายของการเคหะแห่งชาติ

พุธ ๒๗ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๗:๕๓
ระบบ GIS บ้านว่างพร้อมขาย

“ปัญหาใหญ่ของการเคหะฯ คือเรื่องการทำตลาดโครงการบ้านเอื้ออาทรที่สร้างขึ้นมาแล้วขายไม่ได้ ดังนั้น การเคหะฯจะต้องเร่งทำการตลาดมากขึ้น ส่งเสริมการขายบ้านเอื้ออาทรที่ยังคงเหลืออยู่ในสต็อกเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง ไม่ให้อัตราดอกเบี้ยที่ค้ำประกันเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าในอนาคต” นายชวรัตน์ ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(1)จากปัญหาดังกล่าวฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ จึงมีแนวคิดในการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS มาประยุกต์ใช้งาน กอปรกับในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้อีกทั้งเพื่อให้สอดรับกับภารกิจและพันธกิจของการเคหะแห่งชาติ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชาติและมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ จึงได้จัดทำ‘ระบบ GIS บ้านว่างพร้อมขาย’ขึ้นในรูปแบบGIS Web Application เพื่อให้ประชาชน คนทั่วไปที่สนใจบ้านเอื้ออาทร สามารถค้นหาเลือกดูบ้านเอื้ออาทรที่ว่างที่สนใจผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งเป็นการขยายช่องทาง ในการบริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีข้อมูลที่ทันสมัย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ ‘http://dhds.nha.co.th/nhasales’

ระบบ GIS บ้านว่างพร้อมขายเป็นเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอสถานะหน่วยอาศัยของโครงการบ้านเอื้ออาทรบนแผนที่ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายและชัดเจน คือ มีการแสดงสีเพื่อบ่งบอกสถานะของหน่วยอาศัย เช่น สีเขียวแทนบ้านว่างพร้อมขายโดยมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับระบบสารสนเทศที่การเคหะแห่งชาติมีอยู่ เพื่อให้ระบบมีความครบถ้วนของข้อมูลยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วระบบยังมีความสามารถในการแสดงผังโครงการ ผังอาคาร ตำแหน่งและภาพถ่ายโครงการบ้านของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการออกสำรวจพื้นที่และ แสดงผลบนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 โดยใช้ข้อมูลแผนที่ฐาน ArcDataหรือ CDG Map นั่นเอง

จากการใช้งานระบบเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีพบว่ามีผู้สนใจเข้ามาใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับเว็บไซต์พบว่าเว็บไซต์ ระบบ GIS บ้านว่างพร้อมขายอยู่อันดับที่ 3ในกลุ่มเว็บไซต์หน่วยราชการ องค์กรเกี่ยวกับภาครัฐ ประเภทเว็บไซต์เกี่ยวกับภาครัฐข้อมูลจาก http://truehits.net/save.php?year=2011 ณ วันที่ 10มีนาคม 2554 และฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีนโยบายที่จะขยายผลการใช้งานระบบให้รองรับโครงการประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากโครงการบ้านเอื้ออาทร

จากตัวอย่างระบบ GIS บ้านว่างพร้อมขาย จะเห็นได้ว่า GIS ถูกนำมาใช้ประโยชน์ เนื่องด้วยความสามารถในการจัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ นอกจากระบบนี้แล้วยังมีระบบ GIS อื่นๆที่สนับสนุนงานด้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติอีก ได้แก่ ‘ระบบข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาครัฐ’ ‘ระบบข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย’ ‘ระบบฐานข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชน’เป็นต้น จากระบบ GIS ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าการเคหะแห่งชาติ จะใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาและเชื่อมโยงงานด้านอื่นๆ ที่การเคหะแห่งชาติจะได้ดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

ขอขอบคุณฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติที่อนุญาตให้บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่บทความ ‘ระบบ GIS บ้านว่างพร้อมขาย’ใน ESRI Thailand Newsletter ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554อันเป็นตัวอย่างผลงานของหน่วยงาน ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด