ภาพข่าว: บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมถวายเงินสมทบทุน

อังคาร ๑๒ กรกฎาคม ๒๐๑๑ ๑๐:๐๑
นายวีระเดช อัครผลพานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมถวายเงินสมทบทุนจากประชาชนทั่วประเทศ ให้แก่มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะพระธรรมจาริก ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ชาวเขา ประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๘๕ รูป โดยมีนายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาร้อยปีปิยมหาราชานุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด