รมว.พม.เปิดโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ ๗ (Nativeland Visit Program) ต้อนรับลูกหลานไทย กลับสู่แผ่นดินเกิด

อังคาร ๒๖ กรกฎาคม ๒๐๑๑ ๑๖:๒๑
วันนี้ (๒๕ ก.ค.๕๔) เวลา ๑๘.๓๐ น. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานและเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วม“โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ ๗ (Nativeland Visit Program)”เพื่อให้เด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างชาติ ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินเกิด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ และครอบครัวก็ถือเป็นสถาบันแรกที่จะช่วยขัดเกลา อบรม ให้เด็กเป็นคนดีของสังคม แต่สำหรับเด็กหลายๆ คนที่ไม่มีโอกาสจะเจริญเติบโตในครอบครัวที่แท้จริงของตนเอง ครอบครัวบุญธรรม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเหล่านี้ ได้มีครอบครัว ซึ่งจะทำให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย ท่ามกลางความรัก ความอบอุ่นเช่นเด็กทั่วไป กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมพัฒนาสวัสดิการ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัว ให้เด็กได้รับบริการคุ้มครองสวัสดิภาพ และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะครอบครัวบุญธรรม และมีโครงการสู่มาตุภูมิ (Nativeland Visit Program) ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ ๒-๓ ปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เพื่อติดตามผลการเลี้ยงดูของครอบครัวบุญธรรมภายหลังการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และให้เด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศได้เดินทางกลับมาเยี่ยมประเทศบ้านเกิด เพื่อรู้จักรากเหง้า ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทย ซึ่งจะช่วยปลูกฝังให้เด็กเกิดความความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในประเทศบ้านเกิด โดยปัจจุบันได้มอบเด็กให้แก่ครอบครัวชาวไทยแล้ว ๖๕,๔๑๙ คน และครอบครัวชาวต่างชาติ ๘,๗๖๔ คน รวม ๗๔,๑๘๓ คน

นายอิสสระ กล่าวต่อว่า สำหรับในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๗ ตามแนวคิด“ด้วยรักและกตัญญู ดีเอ็นเอของเด็กไทย”เพื่อปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา และครอบครัวบุญธรรมที่อุปการะเด็กไทยซึ่งมีอยู่ทั่วโลก ได้รับรู้ถึงคุณสมบัติที่ดีเรื่องความกตัญญูที่อยู่ในดีเอ็นเอของเด็กไทย อีกทั้งเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้เด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัวชาวต่างประเทศ ได้เดินทางกลับมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเรียนรู้โครงการในพระราชดำริ โดยมีเด็กบุญธรรมไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ จำนวน ๒๐๔ คน ๖๑ ครอบครัว จาก ๑๔ ประเทศ ในจำนวนนี้ เป็นเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรม จำนวน ๗๘ คน และผู้แทนหน่วยงานรัฐบาล องค์การสวัสดิภาพเด็กที่ดำเนินงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ จำนวน ๘ แห่ง ๑๑ คน ซึ่งจะเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด