ผลการหารือร่วมกับบริษัทประกันภัยญี่ปุ่น

พุธ ๐๗ ธันวาคม ๒๐๑๑ ๑๑:๔๙
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) และคณะประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เดินทางไปพบปะหารือกับประธานบริษัทประกันภัยญี่ปุ่น 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทมิตซุย สุมิโตโม บริษัทสมโพธิ์เจแปน และบริษัทโตเกียวมารีน ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรายใหญ่ให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่งที่ประสบปัญหาอุทกภัย มีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมกันมากกว่า 260,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง

คณะผู้แทนไทยได้ชี้แจงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงแนวทางในการป้องกันอุทกภัยในอนาคต ซึ่งจะเป็นการลงทุนครั้งใหญ่เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การจัดทำแผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้โดยเร็วที่สุด รวมถึงการผ่อนคลายกฎ ระเบียบด้านประกันภัยเพื่อให้กระบวนการการประเมินความเสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่ง โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยญี่ปุ่นตระหนักถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และได้ยืนยันที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไป รวมถึงยืนยันความพร้อมด้านการเงินเพื่อเพิ่มทุนให้กับบริษัทลูกในประเทศไทยให้เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว แม้ว่ามูลค่าความเสียหายจะสูงมากก็ตาม

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยญี่ปุ่นมองว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจประกันภัยในการขยายตัว เพราะผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์จะมีความตระหนักถึงภัยที่เกิดจากน้ำท่วมมากขึ้น ส่วนประเด็นเรื่องค่าเบี้ยประกันภัยในปีหน้านั้น เมื่อระดับความเสียหายและความเสี่ยงสูงขึ้นแน่นอนว่าเบี้ยประกันภัยจะต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แต่จะต้องเพิ่มขึ้นแบบมีเหตุผลไม่ใช่ในลักษณะก้าวกระโดด ท้ายที่สุด ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยญี่ปุ่นได้ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนรัฐบาลในทุกทางเพื่อให้การฟื้นฟูประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด