กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลประจำปี ๒๕๕๔ โดยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

พุธ ๐๔ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๖:๑๗
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดพิธีมอบรางวัลประจำปี ๒๕๕๔ โดยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ — ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

จากการที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีการดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลประจำปี จำนวน ๓ ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเหมืองแร่สีเขียว (Green Mining Award) รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) และรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่น โดยในปี ๒๕๕๔ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของรางวัลแต่ละประเภทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๖๗ ราย โดยแบ่งเป็นรางวัลเหมืองแร่สีเขียว จำนวน ๔๑ ราย รางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) จำนวน ๑๖ ราย และรางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการ โลจิสติกส์ดีเด่น จำนวน ๑๐ ราย

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดจัดให้มีพิธีมอบรางวัลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประจำปี ๒๕๕๔ ทั้ง ๓ ประเภทรางวัล ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ — ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างที่ดีในการประกอบการตามหลักการเหมืองแร่สีเขียว มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป โดยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด