“ฟินันซ่าประเดิมปี 2555 ด้วยกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ประมาณการผลตอบแทน 3 เดือน 3.2% ต่อปี”

ศุกร์ ๑๓ มกราคม ๒๐๑๒ ๑๐:๔๔
ฟินันซ่าประเดิมกองทุนแรกของปีด้วยการออกออกกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส 3 เดือน 2 (FAM FIP 3M2)ซึ่งเป็นกองผสม ลงทุนส่วนหนึ่งในธนาคารต่างประเทศ ให้ประมาณการผลตอบแทน 3.2 % ต่อปีอายุประมาณ 3 เดือน เสนอขายถึงวันที่ 17 มกราคม 2555 ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท มั่นใจในผลตอบแทนเมื่อเทียบกับกองทุนตราสารหนี้ระยะ 3 เดือนด้วยกัน เหมาะสำหรับนักลงทุนระยะสั้นที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากนักแต่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากทั่ว ๆ ไป

FAM FIP 3M2 มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ FAM FIP 3M2 จะลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศ สกุลเงิน USD หรือ CNY กับธนาคาร (BOC,ICBC,HK, หรือ Macao) ตั๋วเงินหรือเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตั๋วแลกเงิน บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) บมจ. บัตรกรุงไทย บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์และตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ประมาณอัตรารับซื้อคืนอัตโนมัติ 3.2 % ต่อปี

เมื่อครบกำหนดการลงทุนบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะจัดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เหลือทั้งหมดของกองทุนนี้เพื่อใช้ในการสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดฟินันซ่าเพิ่มพูนทรัพย์ (FAM VF) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายโดยอัตโนมัติ โดย FAM VF มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ให้ประมาณการผลตอบแทนที่ 3.22 % ต่อปี (3 เดือนย้อนหลัง) ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

ผลตอบแทนย้อนหลัง FAM VF เกณฑ์มาตรฐาน*

3 เดือน 3.22% 1.94%

6 เดือน 2.97% 1.82%

1 ปี 2.42% 1.52%

3 ปี n/a n/a

YTD 2.51% 1.57%

ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 2.35% 1.47%

*เกณฑ์มาตรฐาน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ย ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส 3เดือน2 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ในกรณีที่กองทุนนี้ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged)

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน

หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการประมูลของตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

ทั้งนี้ ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน และประมาณการค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในการนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนตลอดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมหรือตลอดรอบการลงทุนในแต่ละรอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด