6 ต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีเตรียมรับโล่จากผู้ว่าฯ กทม. ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

พุธ ๒๑ มีนาคม ๒๐๑๒ ๑๓:๔๖
พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีประกาศผลการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ ซึ่งแบ่งการประกวด เป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ 60 — 65 ปี ได้แก่ นายสุรินทร์ คุ้มรอด อายุ 64 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และนางกันยา เอกบุรุษกุล อายุ 62 ปี โรงพยาบาลลาดกระบัง รุ่นอายุ 65 — 70 ปี ได้แก่ นายณรงค์ ช้างทอง อายุ 68 ปี และนางสุวิญญา กังสดาลย์ อายุ 69 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และรุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้แก่ นายอร่าม สัตย์ธรรม อายุ 81 ปี โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และนางสาหร่าย มาตย์นอก อายุ 80 ปี โรงพยาบาลลาดกระบัง โดยผู้ชนะการประกวดได้รับเงินรางวัลคนละ 1,200 บาท พร้อมโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีพิธีมอบโล่รางวัลในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่ 11 เม.ย. 55 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย — ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจคณะกรรมการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ประจำปี 2555 ได้แก่ นายปรีชา บุญเชิด อายุ 79 ปี โรงพยาบาลกลาง และนางเสาวนีย์ เปรมสมาน อายุ 83 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นการคัดเลือกผู้สูงอายุสุขภาพดีจากชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 9 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสุนให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อเป็นต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน มีเพื่อน ไม่รู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้ง และเป็นภาระของสังคม อีกทั้งเพิ่มเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษและทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุให้ได้แสดงศักยภาพของตนต่อสาธารณชน เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและรู้สึกถึงคุณค่าของตนในการทำประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมไม่ว่าวัยจะเพิ่มขึ้นเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด