ก.ไอซีที เดินหน้าผลักดันการเปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก IPv4 สู่ IPv6

พุธ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๒ ๑๐:๐๘
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมสัมมนา “Thailand IPv6 Conference Day 2012” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารทรงเหลี่ยม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ การประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในภาครัฐ และภาคธุรกิจ ได้รับทราบตัวอย่างการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน IPv6 จากองค์กรบริษัทเอกชนชั้นนำ รวมทั้งได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานได้ สำหรับการเริ่มต้น ใช้งาน IPv6 นี้ จะเป็นส่วนประกอบสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในการพัฒนาโครงข่ายการสื่อสารยุคใหม่ รองรับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทันต่อเทคโนโลยี และมีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนสามารถรองรับกับระบบงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Smart-Government) นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ นโยบาย Free WiFi และนโยบาย One Tablet Per Child รวมถึงเป็นการเตรียมพร้อมให้กับบริการใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นทั้ง 3G, LTE และ IPTV เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด