ก.ไอซีที นำหน่วยลูกเสือไซเบอร์ ร่วมสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2555

ศุกร์ ๐๖ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๔:๐๗
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำหน่วยลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2555 วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ซึ่ง สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย รวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

สำหรับในปีนี้ได้จัดกิจกรรม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเจริญพระชนมมายุ 60 พรรษา โดยในงานดังกล่าวได้มีการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือจากทั่วประเทศรวม 6,500 คน ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธี

โดย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำหน่วยลูกเสือไซเบอร์ เข้าเฝ้ารับเสด็จ และร่วมในพิธีทบทวน คำปฏิญาณ รวมทั้งเข้าร่วมการสวนสนามในฐานะที่ หน่วยลูกเสือไซเบอร์ เป็นหน่วยลูกเสือพิเศษในนามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลภัยอันตราย รวมถึงเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนเป็น เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่จะช่วยเป็นพลังหนุนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมในอนาคต โดยมีหลักการ คือ การสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้เท่าทัน มีวิจารณญาณในการใช้ ICT มีความเสียสละและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งของลูกเสือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด