ก.ไอซีที จับมือ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผลักดันศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศุกร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๕๘
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่า โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยกระทรวงฯ มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งให้ครบทุกตำบลของประเทศ เพื่อความสะดวกในการใช้งานของประชาชน ทั้งในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งที่ผ่านมาสามารถทำให้ประชาชนในชนบทห่างไกลมีความตื่นตัวในการใช้ประโยชน์จาก ICT ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ และกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าถึงและสื่อสารกันได้ เป็นจำนวนกว่า 200,000 คนแล้ว

“บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้ามามีส่วนช่วยกระทรวงฯ ในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ ICT ในระดับท้องถิ่น ซึ่งประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ และเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนช่องทางในการร้องเรียนของประชาชน โดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน รวมทั้งได้เรียนรู้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องดีงาม” นางจีราวรรณ กล่าว

ด้าน นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในการร่วมใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ ตลอดจนบริการภาครัฐหรือ e-Services ต่างๆ รวมทั้งช่วยสร้างให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ซึ่ง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการประสานความร่วมมืออันดีกับสำนักงานปลัดกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เพื่อศึกษารูปแบบและทดสอบระบบออนไลน์ในการส่งเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรอบรมผู้ดูแลศูนย์ฯ ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในครั้งนี้

สำหรับสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว คือ ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้กรอบ บทบาท และภารกิจของหน่วยงานทั้งสอง โดยการส่งเสริมการใช้ ICT ในระดับท้องถิ่น ซึ่งประชาชนสามารถใช้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบมัลติมีเดีย (e-Learning) รวมถึงการส่งเสริมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกต้องและดีงามให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่เด็กและเยาวชน

นอกจากนี้ ยังจะมีการร่วมมือ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในการจัดตั้งโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบ และการอบรมบุคลากรตามที่จำเป็น เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในการส่งเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด