ภาพข่าว: ก.ไอซีที ลงนาม MOU กับ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศุกร์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๑:๐๔
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 8 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ลงนามฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้กรอบ บทบาท และภารกิจของหน่วยงานทั้งสอง ด้วยการส่งเสริมการใช้ ICT ในระดับท้องถิ่น ซึ่งประชาชนสามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นแหล่งค้นหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบมัลติมีเดีย (e-Learning) รวมถึงการส่งเสริมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ถูกต้องและดีงามให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่เด็กและเยาวชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด