ก.ไอซีทีร่วมประชุมสมัชชาองค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศครั้งที่ 22 ที่ลอนดอน

จันทร์ ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๐๕
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวถึง ผลการเข้าร่วมประชุมสมัชชาองค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศครั้งที่22ณกรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ว่าการประชุมสมัชชาองค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ(The International Mobile Satellite Organization-IMSO)นั้นได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ซึ่งปัจจุบันองค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศแห่งนี้ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Committee : IMO) เนื่องจากมีการนำระบบสื่อสารโทรคมนาคมผ่านระบบดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนระบบขอความช่วยเหลือและป้องกันภัยทางทะเลทั่วโลก (Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS) รวมถึงระบบการเฝ้าติดตามและพิสูจน์ทราบตำบลที่เรือจากระยะไกล (Long Range Identification and Tracking of Shift — LRIT)

โดยIMSOจะมีหน้าที่ให้ข้อมูลการดำเนินงานและแผนงานของระบบการขอความช่วยเหลือและป้องกันภัยทางทะเลทั่วโลกที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้วางกฎข้อบังคับเมื่อปี2535ให้ประเทศสมาชิกมีมาตรการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศเพื่อรองรับการให้บริการของระบบการขอความช่วยเหลือและป้องกันภัยทางทะเลทั่วโลกที่ปัจจุบันจะมีการสื่อสารผ่านดาวเทียมInmarsat 4เพื่อช่วยค้นหาเรือและผู้ประสบภัยทางทะเลรวมทั้งการให้ข้อมูลแก่กองกำลังทางเรือที่ปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัดบริเวณอ่าวเอเดนและมหาสมุทรอินเดียสำหรับระบบการเฝ้าติดตามและพิสูจน์ทราบตำบลที่เรือจากระยะไกล (Long Range Identification and Tracking of Shift — LRIT) นั้น เรือของประเทศสมาชิกIMO ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อส่งข้อมูลสารสนเทศมายังศูนย์ข้อมูลระบบการเฝ้าติดตามและพิสูจน์ทราบตำบลที่เรือจากระยะไกลของประเทศสมาชิกโดยประเทศสมาชิกจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวซึ่งขณะนี้ทั่วโลกมีศูนย์ข้อมูลระบบการเฝ้าติดตามและพิสูจน์ทราบตำบลที่เรือจากระยะไกล (LRIT Data Center)จำนวน56แห่งที่สามารถบูรณาการระบบการเฝ้าติดตามฯร่วมกัน ในส่วนของประเทศไทยกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย(Thai National Data Centre) และได้ติดตั้งServer ไว้ ณ ที่ทำการบมจ.กสท โทรคมนาคม (บางรัก)พร้อมทั้งได้ติดตั้งระบบStandby Server ไว้ ณ อาคารที่ทำการกรมเจ้าท่าจังหวัดชลบุรีซึ่งศูนย์ข้อมูลนี้จะมีการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีภายใต้สัญญาบริการกับ IMSO ที่ประเทศไทยได้ลงนามเพื่อรับบริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ เป็นผู้แทนกระทรวงไอซีที ที่ร่วมในคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวโดยในการประชุมที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนงานและยุทธศาสตร์การดำเนินการของไทยที่เกี่ยวกับมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งระเบียบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศการสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO)และการกำหนดท่าทีของประเทศไทยเป็นต้น

สำหรับผลจากการประชุมสมัชชาฯครั้งที่22นี้ กระทรวงฯ เห็นว่าควรดำเนินการพิจารณาผลักดันบทบาทประเทศไทยโดยให้มีผู้แทนจากกระทรวงฯและกรมเจ้าท่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Committee) ขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ เพื่อจะใช้เป็นเวทีในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผลประโยชน์อื่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด