ก.ไอซีที ร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 6

พฤหัส ๑๖ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๕๘
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 6 ว่า กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) ครั้งที่ 6 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อการรายงานความคืบหน้าของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ขององค์การ APSCO และการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้อนุสัญญา APSCO และการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณขององค์การฯ เป็นต้น โดยมีประเทศภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญา APSCO เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐตุรกี ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเปรู และประเทศไทย

โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Ka-Band Rain Attenuation Modeling ภายใต้โครงการ Research on Atmospheric Effects ซึ่งเป็นโครงการที่ประเทศไทยได้รับมติจากการประชุมคณะมนตรีขององค์การ APSCO ครั้งที่ 2 ให้เป็นแกนนำเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Research on Atmospheric Effects โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการโครงการวิจัยจำนวน 196,000 เหรียญสหรัฐ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่ง กระทรวงไอซีที ในฐานะหน่วยงานประสานงานกิจกรรมภายใต้องค์การ APSCO ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านกิจการอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ APSCO จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศภาคีสมาชิกฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ Research on Atmospheric Effects on Ka Band Rain Attenuation Modeling ; and Ionospheric Modeling through Study of Radio Wave Propagation and Solar Activity. ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินโครงการ การออกแบบและแนวทางการดำเนินโครงการ ต้นทุนการดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกและการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งรัฐสมาชิกทุกรัฐมีความเห็นร่วมกันที่จะให้โครงการ Research on Atmospheric Effects on Ka-Band Rain Attenuation Modeling เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จะได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานองค์การ APSCO และเห็นชอบให้ดำเนินโครงการในฐานะกิจกรรมหลักขององค์การ APSCO ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการใช้ประโยชน์จากกิจการอวกาศร่วมกับรัฐสมาชิก ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่ร่วมกันตามกรอบความร่วมมือและความตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด