ก.ไอซีที เปิดศูนย์บริการด้าน ICT สำหรับคนพิการ

อังคาร ๒๑ สิงหาคม ๒๐๑๒ ๐๙:๓๓
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาการบริการสุขภาพอนามัย ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงการประกอบอาชีพให้แก่คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยจัดให้มีการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอันเป็นสาธารณะ ในการเข้าถึงอาคารสถานที่ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ ภายใต้กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ยังระบุให้กระทรวงไอซีที ต้องจัดให้มีการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพี่อการสื่อสารแก่คนพิการ ดังนั้น กระทรวงฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร โดยให้บริการทั้งการให้ การให้ยืม อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้กับคนพิการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงมีห้องฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับคนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแล และผู้ช่วยคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินงานตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2554 นั้น ได้กำหนดสาระสำคัญที่จะต้องดำเนินการเอาไว้คือ 1.หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ต้องจัดข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

2.จัดให้มีบริการให้ยืม - การให้อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT แก่คนพิการ โดยคนพิการสามารถยื่นคำขอต่อหน่วยงานได้ทั้งในส่วนกลาง และท้องถิ่น ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนในเขตท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานสถิติจังหวัด หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 3.ส่งเสริม พัฒนาและฝึกอบรมให้กับคนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม บริการสื่อสาธารณะ

ส่วนการจัดตั้งศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้กฎกระทรวง คือ 1.เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ พร้อมทั้งเป็นศูนย์สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับคนพิการทุกประเภท และ 2.เป็นสถานที่ดำเนินการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับคนพิการทุกประเภท

สำหรับศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ นี้ ตั้งอยู่ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยเปิดให้บริการในเวลาราชการตั้งแต่ 8.30 น. — 16.30 น. ระหว่างวันจันทร์ — วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2141-7038

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด