ก.ไอซีที ศึกษาแนวทางการพัฒนาด้าน ICT เพื่อการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้

ศุกร์ ๐๗ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๔:๒๓
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า จากการเดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานด้าน ICT เพื่อการศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ ข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั้น ทำให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญในเรื่องการพัฒนาด้าน ICT เพื่อการศึกษาจาก KERIS (Korea Education and Research Information Service) และ NIA (Nation Information Society Agency) ซึ่งได้สะท้อนภาพการทำงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้าน ICT อย่างเป็นรูปธรรม โดย KERIS จะเน้นการทำงานกับเด็กในระบบโรงเรียนผ่านการพัฒนาโปรแกรม ICT ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม อาทิ โปรแกรม EDUNET ที่ส่งเสริมการสอนและการฝึกอบรมของครู โปรแกรม Research Information Service System (RISS) ที่ให้บริการด้านสารสนเทศเพื่อการวิจัย โปรแกรม National Education Information System (NEIS) ที่สนับสนุนการบริหารจัดการระบบการศึกษา (e-Administration) เป็นต้น ส่วนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก NIA ของเกาหลีใต้นั้น จะเน้นการใช้ ICT เพื่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยในการศึกษาดูงานหน่วยงาน ครั้งนี้เน้นเฉพาะกลุ่มคนพิการ ซึ่งมีการนำเสนออุปกรณ์ hi-tech ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของคนพิการในแต่ละกลุ่ม อาทิ เครื่องสั่งการเมาส์ทางสายตาสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (แขน) เครื่องขยายตัวอักษรสำหรับผู้พิการ ทางการมองเห็น เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์คลองชองเกชอน (Cheong Gye Cheon Museum) ที่สะท้อนภาพความรักชาติและความร่วมมือในการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชาติไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาสายน้ำที่มีสภาพสกปรกและเน่าเหม็นในอดีต ให้กลายเป็นคลองที่ใสสะอาดในปัจจุบัน โดยโครงการนี้ใช้เวลา 2 ปี 3 เดือนกับกระบวนการภาคประชาสังคม สร้างการมีส่วนร่วมโดยจัดประชุมมากกว่า 4,000 ครั้งกับผู้ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างฟื้นฟูคลองหลายแสนคน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่เด็กถึงผู้อาวุโสได้มีส่วนร่วมให้ความคิดในการออกแบบคลอง อันนำมาสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของคลองอันเป็นสายเลือดหลักของกรุงโซลมาแต่โบราณนี้อย่างแท้จริง

สำหรับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากประเทศเกาหลีใต้ในครั้งนี้ เป็นความรู้ที่คณะทำงานภายใต้ความร่วมมือ 4 ฝ่ายสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการวางแผนการทำงานด้าน ICT เพื่อเด็กด้อยโอกาสผ่านทุนและเครือข่ายการทำงานที่มีอยู่แล้ว อาทิ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของกระทรวงฯ ในการพัฒนาและกระจายสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพไปสู่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น

“นอกเหนือจากประสบการณ์ที่ได้รับแล้ว การศึกษาดูงานในครั้งนี้ยังได้สร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในการผลักดันงานด้าน ICT เพื่อเด็กด้อยโอกาสให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยปัจจัยความสำเร็จนั้นอยู่ที่การวางเป้าหมายทุกระยะอย่างชัดเจน ความร่วมมือกันอย่างดีและมีทัศนคติทางบวกต่อกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่จะทำให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานบนฐานทุนการทำงานที่แต่ละฝ่ายมีอยู่แล้ว อันจะทำให้งานทั้งหมดก้าวข้ามข้อจำกัดและดำเนินไปสู่เป้าหมายที่ทุกฝ่ายมีร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางจีราวรรณ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด