ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” (ครั้งที่ 7)

จันทร์ ๑๐ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๑:๓๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” (ครั้งที่ 7) เพื่อยกย่องผู้ประกอบการ SME ไทยที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่นในมิติต่าง ๆ และเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ โดยจะจัดพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ในโอกาสนี้ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้น ระหว่างเวลา 15.30 น. - 17.00 น. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย (ชั้น 2) กำหนดการมีดังนี้

15.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

16.00 น. แถลงข่าว โดย

คุณศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ

ผู้บริหารจากบริษัทที่ได้รับรางวัล

? คุณวราภรณ์ หยกอุบล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

? คุณจิรัฏฐ์ เลียวกิจสิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

? นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

? ดร.อรนุช แสงสุริยจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

? ดร.กฤษฎา ไชยสงวนมิตต์ กรรมการบริหาร บริษัท แลมป์ตัน ไลท์ติ้ง เทคโนโลยี จำกัด

16.25 น. Q & A / สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล

กำหนดการช่วงพิธีมอบรางวัล18.00 น. คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (กล่าวต้อนรับ)

ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ (กล่าวถึงโครงการ)

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล)

18.30 น. นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ (กล่าวแสดงความยินดี และมอบรางวัล)

19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ประชาสัมพันธ์ โทร. (02) 544-4501-2

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด