"ม.หอการค้า"รับนักศึกษาป.ตรี กลางเทอม

อังคาร ๑๑ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๖:๕๒
รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 โดยขั้นตอนและเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มีคุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญ (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

การสมัครคัดเลือก สอบสัมภาษณ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน โดยใช้ผลการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) หรือใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ จากคณะ หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนและหากเลือกสมัครเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จะเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ ส่วนคณะอื่น ๆ จะเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับ

หลักฐานการสมัคร 1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป 2.หลักฐานการศึกษาต้นฉบับ (ปพ 1:4 หรือใบ รบ.หรือใบประกาศนียบัตร) และถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 3. ใบแจ้งผลสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 2 ปี (ถ้ามี) 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นชื่อในสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

ยื่นใบสมัครที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมหลักฐานการสมัคร รับหนังสือระเบียบการพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก จำนวน 500 บาท โดยผ่านวิธีการสมัครเรียน 2 รูปแบบ คือ 1.สมัครเรียนด้วยตนเอง โดยยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร.02-697-6761-7 โทรสาร 02-692-3007 (รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.30 — 16.00 น.) 2.สมัครเรียนระบบออนไลน์ สามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://202.28.9.143/registrar/apphome.asp

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด