ภาพข่าว: ปลัด ก.ไอซีที เปิดงานสัมมนา “Payment Card Standard”

พฤหัส ๑๓ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๑:๔๓
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเฉพาะกลุ่ม เรื่อง “Payment Card Standard” ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ การสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และ บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และความจำเป็นที่ประเทศไทยควรจะมีมาตรฐานของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Card Standard) รวมถึง มีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและมุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากองค์กรต่างๆ ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยประสบผลสำเร็จ โดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดงานสัมมนาฯ ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด