ภาพข่าว: ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที แถลงข่าวกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ศุกร์ ๑๔ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๗:๑๒
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานแถลงข่าวกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ใหญ่) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นความรวมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่เป็นศูนย์นำร่อง ซึ่งมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงาน จากนั้นจะมีการขยายผลเพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ของชุมชนด้วยการใช้สื่อ ICT ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าสินค้าและบริการของชุมชนผ่านเครือข่ายสังคม (Social Networking) ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 3 ปีข้างหน้า ได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด