ภาพข่าว: ก.ไอซีที ลงนาม MOU กับ ก.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมผลักดันการให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว

จันทร์ ๒๔ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๕:๔๑
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานโครงการให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว (ICT Free Wi-Fi for Tourism) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมลงนาม ณ ลานอเนกประสงค์ ห้างสรรพสินค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ ความร่วมมือในโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อร่วมผลักดันการให้บริการ Free Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย จำนวน 1,615 แห่ง รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้นักท่องเที่ยวทราบโดยทั่วกันผ่านทางสื่อต่างๆ ภายใต้ชื่องาน “ICT Free Wi-Fi For Tourism” ซึ่งถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 2 กระทรวงในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับการให้บริการฟรี Wi-Fi อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีด้านการท่องเที่ยวต่อสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด