ภาพข่าว: TK park ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ TK

อังคาร ๐๒ ตุลาคม ๒๐๑๒ ๑๔:๒๕
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 — วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 อุทยานการเรียนรู้ TK park นำคณะทำงานโครงการเรียนรู้...สนุกเล่น...หยั่งลึกสัมผัสไทย” (เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ) โดยนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงไอซีที และนางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผอ.สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามและประเมินผลการใช้งานสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ TK ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชนและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา พบว่า สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ TK สามารถช่วยเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตช้า เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเรียนรู้ของคนในชุมชน โดยสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ TK ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ขุด ขมุทรัพย์ของแผ่นดิน , วัตถุเล่าเรื่อง, หนังสือเสียงและเกมสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็กและชุมชนเป็นอย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด