มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วางพวงมาลา "วันปิยมหาราช"

ศุกร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๑๒ ๑๐:๓๗
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดจน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลัง มวลชน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้พร้อม ใจกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดี ถวายพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน อภิลักขิตสมัย คล้ายวันเสด็จสวรรคต ณ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนชาวไทย ด้วยพระสติปัญญาอันเฉียบแหลม ทรงเป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย อาทิ การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การตัดถนนหนทาง การแพทย์ การสาธารณสุข การศาลทหาร การจัดระบบการศึกษาแบบใหม่ การตั้งโรงพยาบาล และการจัด ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ตามแบบอย่างอารายประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็น มหาราชผู้เลิกทาส จนได้รับสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"

สำหรับวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต ได้ถือเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ครั้นนั้นเป็นที่เศร้าสลด อย่างใหญ่หลวงของพระบรมวงศานุวงศ์ และปวงชนทั่วประเทศ เพราะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามราชประเพณีแล้ว ครั้งเมื่อบรรจบอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้สืบราชสันตติวงศ์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทานถวายตามราชประเพณี โดยเชิญพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกประดิษฐานบนพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร และเชิญ พระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่ในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หรือพระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนที่พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต หน้าที่นั่งอนันตสมาคม หรือที่เรียกว่า พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า และปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่า ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้ร่วมใจกันรวบรวมทุนทรัพย์จัดสร้างประดิษฐานขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระพุทธเจ้าหลวงของ ปวงชนชาวไทย

ติดต่อ:

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร.044-009009

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด