เอสอาร์ไอ หนุนกิจกรรม GIS Day รวมพลคนหัวใจ GIS ทั่วประเทศ

พุธ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๒ ๑๖:๐๖
อีเอสอาร์ไอ หนุนกิจกรรม GIS Dayรวมพลคนหัวใจ GIS ทั่วประเทศอาคารซีดีจี เฮ้าส์ กรุงเทพฯ — บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรม GIS Day ในวันที่ 14 พฤศจิกายน นี้ สถาบันการศึกษา หลายแห่งทั่วประเทศ พร้อมรวมพลคนสนใจ GIS และนำเสนอวิชาการด้าน GIS พร้อมกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย

นายไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า บริษัท อีเอสอาร์ไอฯ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม วันแห่งภูมิ-สารสนเทศ หรือ GIS Day ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี และเป็นที่รับทราบกันว่าวันดังกล่าว ในประเทศต่างๆทั่วโลก จะพร้อมใจกันจัดงาน GIS Day

โดยความเป็นมาของ GIS Day นั้น The National Geographic Society และ ESRI แห่งสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้ วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์แห่งการรู้จักภูมิศาสตร์ (Geography Awareness Week) โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้ถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา

และในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวัน GIS Day ดังนั้นผู้ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ทั่วโลก จึงมีความเห็นร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ในด้าน GIS ให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป

“บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมเผยแพร่นี้ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จะให้ทางมหาวิทยาลัยจัดคือ จัดงานอภิปรายและนิทรรศการเผยแพร่ในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จัดแข่งขันการทำแผนที่โดยโปรแกรม ArcGIS Online และตอบปัญหาทางด้านภุมิศาสตร์ โดยการจัดงานจะจัดทั้งในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ” นายไกรรพกล่าวและว่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด