ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิด “งานสัมมนาหัวข้อ “การแข่งขันสหรัฐ-จีน: ความท้าทายของอาเซียน”

จันทร์ ๒๑ มกราคม ๒๐๑๓ ๐๘:๓๔
เนื่องจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานสัมมนา TU ASEAN FORUM ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “การแข่งขันสหรัฐ — จีน: ความท้าทายของอาเซียน” เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย โดยมี สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมทีมวิทยากรบรรยาย อาทิ คุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ประธานศูนย์เอเชียและแปซิฟิกศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผอ.สถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากประสบการณ์อีกหลายท่านร่วมสัมมนา ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 พิธีเปิดเริ่มเวลา 9.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 — 09.10 น. รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน

09.10 — 09.20 น. รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

09.20 — 10.20 น. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษ

เรื่อง “การแข่งขันสหรัฐฯ — จีน: ความท้าทายของอาเซียน”

10.20 — 10.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน

กำหนดการงานสัมมนา

การบรรยายช่วงที่ 1: การแข่งขันสหรัฐฯ — จีน: ความท้าทายของอาเซียน ด้านการเมืองและความมั่นคง

10.30 — 12.20 น. วิทยากร

- กษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

- รศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รศ.ดร ประภัสสร์ เทพชาตรี

ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

ผู้ดำเนินรายการ

- ผศ.ดร. จุฬาพร เอื้อรักสกุล

คณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ

12.20 — 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

การบรรยายช่วงที่2: การแข่งขันสหรัฐฯ — จีน: ความท้าทายของอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ

13.30 — 16.00 น. วิทยากร

- รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันปัญญาภิวัฒน์ - ดร.สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง อดีตผู้แทนการค้าไทยและรองเลขาธิการอาเซียน

- นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล

ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท CP - ผู้แทนกรมเจรจาการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผู้ดำเนินรายการ - อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูน วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16.00 น. จบการสัมมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด