ภาพข่าว: ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที เปิดสัมมนา “ASEAN CSA Summit 2013”

อังคาร ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๖:๕๙
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA Summit 2013” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาฯดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ให้กับประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน และเป็นการสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน รวมถึงเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนยืนยันความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย และในการสัมมนาครั้งนี้ยังมีการลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง ซีเอสเอ อาเซียน ฮับ (CSA ASEAN Hub) ขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับประเทศไทยในด้าน ICT ให้เข้ามามีบทบาทในการฝึกอบรมสร้างบุคลากร และการจัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยบนคลาวด์ (Regulation Draft) รวมทั้งการกำหนดเรื่องราวต่างๆ ในระดับโลกได้ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด