ก.ไอซีที หนุนจัดตั้ง CSA ASEAN Hub ยืนยันไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

พฤหัส ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๓ ๑๖:๐๗
นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “ASEAN CSA Summit 2013” ว่า กระทรวงไอซีทีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการ Government Cloud Service (G-Cloud) ในภาครัฐ จึงมอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เป็นผู้ศึกษา พัฒนา และทดสอบระบบ Cloud Computing เพื่อเป็นโครงการนำร่องไปสู่ G-Cloud ของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อภาครัฐในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย และระบบการให้บริการประชาชนให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์แม้ในสภาวะวิกฤติ หรือเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งยังสามารถประหยัดงบประมาณทางด้านการลงทุนระบบได้อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา G-Cloud เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กระทรวงไอซีที และ สรอ. จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ก่อตั้ง Cloud Security Alliance Thailand Chapter หรือ ซีเอสเอประเทศไทย ขึ้น ซึ่งจะเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบ Cloud Computing และได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้ชื่อ ASEAN CSA Summit 2013 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ คลาวด์ ซีเคียวริตี้ (Cloud Security) ให้กับประเทศไทยและกลุ่มอาเซียน และสนับสนุนผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ในประเทศไทย และอาเซียนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Operator) ที่ได้มาตรฐาน

นอกจากนั้นภายในงานสัมมนาดังกล่าวได้มีการลงนามบันทึกความตั้งใจ (Memorandum of Intend : MOI) เพื่อจัดตั้ง ซีเอสเอ อาเซียน ฮับ (CSA ASEAN Hub) ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ. เป็นผู้ลงนามร่วมกับนายอลอยเซียส เชง กรรมการผู้จัดการ คลาวด์ ซีเคียวริตี้ อัลลิแอนซ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ซีเอสเอ) เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถก่อตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรม (R&D Center) ได้ อีกทั้งเพื่อดึงองค์ความรู้ระดับสากลในด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์มาใช้ประโยชน์ในมูลค่าที่ต่ำที่สุด มีสถานฝึกอบรมและมีผู้สอนระดับโลก ตลอดจนบุคลากรของไทยสามารถสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรภายในประเทศไทยได้เลย รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดทำร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยบนคลาวด์ (Regulation Draft) ด้วย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดเรื่องราวต่างๆ ในระดับโลกได้ ถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาว

“การรวมระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เข้าสู่ Government Cloud Service จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่าย การเสริมสร้างความมั่นใจในการให้บริการ การกำหนดทิศทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยในคลาวด์อย่างชัดเจน ดังนั้น การจัดงาน ASEAN CSA Summit 2013 และการจัดตั้ง ซีเอสเอ อาเซียน ฮับ ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการ G-Cloud ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับและไปสู่ระดับสากล รวมถึงเป็นการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมเข้าสู่หน่วยงานภาครัฐและนำไปสู่การเป็น Smart Network ในอนาคต” นายณัฐพงศ์ฯ กล่าว

ติดต่อ:

PR.MICT 02-141-6747

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด