ภาพข่าว: กลุ่ม ปตท. —กรมการขนส่งทางบก เปิดอบรม““ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ กลุ่ม ปตท.””ช่วยลดอุบัติภัยและปัญหาการจราจรบนท้องถนน

ศุกร์ ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๓๔
นางโกสุม เมฆมงคลชัย ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก ร่วมเปิดโครงการจัดอบรม “”“ขับขี่ปลอดภัย...รักวินัยจราจรกับ กลุ่ม ปตท.” รุ่นที่ 77 เพื่อมุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รุ่นใหม่ให้ขับรถอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีวินัยและเคารพกฎจราจรซึ่งนอกจากจะช่วยลดอุบัติภัยบนท้องถนนและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ทันที หลังผ่านการทดสอบจากกรมการขนส่งทางบก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรมแต่อย่างใดยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสอบใบขับขี่จำนวน 105 บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งในปี 2556 นี้ กลุ่ม ปตท. และ กรมการขนส่งทางบก มีแผนจัดอบรมฯ ในเขตกรุงเทพฯ อีกจำนวน 2 รุ่นๆ ละประมาณ 100 - 150 คน ในเดือนสิงหาคม และ ธันวาคม นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Error! Hyperlink reference not valid. โทร. 0-2537-3606

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด