QLT ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/2556

จันทร์ ๑๓ พฤษภาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๑๖
“นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) (QLT) เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2556 โดยมีรายได้รวม 93.25 ล้านบาท มีอัตราลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ประมาณ 4.58% มีกำไรสุทธิ 17.88 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ประมาณ 20.33% โดยมีสาเหตุมาจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปรับค่าจ้างและเงินเดือนให้พนักงานเพิ่มขึ้น มีการสรรหาพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับงานในอนาคต อีกทั้งสินค้าและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อธุรกิจมีการปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลต่อเนื่องไปถึงไตรมาสที่ 2 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะมีรายได้สูงขึ้นและผลประกอบการดีขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 — 4 โดยบริษัทได้คาดการณ์การเติบโตในปี 2556 ว่าอาจมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 5 % และบริษัทอาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ในเรื่องการจ้างงาน และการสรรหาพนักงาน ซึ่งบริษัทคาดว่าอาจเกิดการแข่งขันในเรื่องของการสรรหาพนักงานที่สูงขึ้น”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด