วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีติวเข้มนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทั่วอุดรธานีรับเออีซี

พุธ ๑๙ มิถุนายน ๒๐๑๓ ๑๐:๓๕
ตัวแทนนักเรียนทั่วจังหวัดกว่า 70 คนร่วมอบรม สร้างเครือข่ายเด็กเยาวชนสู่นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีเปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเครือข่ายเด็กเยาวชนที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ผ่านช่องทางสื่อใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้กระแสการปรับตัวก่อนก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

วิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วยดร.ปรีชา อรัญวารี บรรยายเรื่อง “การใช้ภาษาและทักษะการพูด เพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักประชาสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยายเรื่อง “การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ” และอ.สัตติยะพันธ์ คชมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยายเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์อย่างไร เมื่อก้าวไปสู่วิถีอาเซียน”

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี จำนวน 70 คน ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่อไป.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด