เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-Fix6M8 เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทน 2.925 %ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-5 สิงหาคม 2556

จันทร์ ๒๙ กรกฎาคม ๒๐๑๓ ๑๓:๒๗
เอ็มเอฟซี ขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรี่ส์ 8 หรือ I-Fix6M8 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพของต่างประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีรี่ส์ 8 หรือ I-Fix6M8 โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge) ซึ่งคาดว่าผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายที่มอบให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.925 ต่อปี

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนจะลงทุนได้แก่ เงินฝากประจำ Akbank (ธนาคารเอกชนของตุรกี) ลงทุนร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.99 ต่อปี เงินฝากประจำ Bank of China ลงทุนร้อยละ 20 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.64 ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้นของบราซิลได้แก่ Itau Unibanco S.A. ลงทุนร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.62 ต่อปี และ Banco Bradesco S.A. ลงทุนร้อยละ 24 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.62 ต่อปี และพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนร้อยละ 8 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.19 ต่อปี โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม เช่น พันธบัตรรัฐบาลเกาหลี เป็นต้น หรือตราสารอื่นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ คือ ไม่ต่ำกว่า BBB-

ทั้งนี้ประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนร้อยละ 3.07 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนร้อยละ 0.145 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 2.925 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด I-Fix6M8 เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนได้ในระยะสั้นถึงปานกลาง และหลังครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน (MM-GOV) ซึ่งเป็นกองทุนตลาดเงิน เพื่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโอกาสที่ดีจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ โทร. 02-835-3055-57

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด