อุตฯ พัฒนาสินค้า OTOP เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC

จันทร์ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๑๓ ๑๗:๒๒
กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาผู้ผลิตสินค้า OTOP ภาคอีสาน เตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC สร้างโอกาสการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานถือเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ มผช. และให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตชุมชนที่ผลิตสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีประชากร 600 ล้านคน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้ผลิตชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานหลักด้านเศรษฐกิจที่ทำหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ AEC โดยในส่วนของผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้มอบหมายให้ สมอ. เร่งเดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้ผลิตชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน มผช. โดยจัดสัมมนาผู้ผลิตชุมชนขึ้นระหว่างวันที่ 26 — 27 สิงหาคม 2556 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทผ้าและอาหารในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ จำนวน 1,100 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับเทคนิคการควบคุมคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ดูแลควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต เพื่อให้สินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน

นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สมอ. กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการประกาศใช้แล้วจำนวน 1,456 มาตรฐาน และให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตชุมชนแล้วจำนวน 54,720 ราย นอกจากนี้ ยังได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสม่ำเสมอให้มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้และให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านผลิตและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ และขยายโอกาสทางการตลาดเข้าสู่กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โทร 0-2202-3429 0-2202-3517 www.tisi.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด